Důležité informace o houbách

Houbám se v odborných kruzích říká Fungi. Někteří mykologové je znají pod zastaralejším latinským názvem Mycophyta, který se ale v dnešní době už moc nepoužívá. Jde o vyhraněnou skupinu živých eukaryotních organismů. V této říši se lze prakticky setkat s jednobuněčnými i mnohobuněčnými houbami různých tvarů, velikostí a zbarvení, jež se odlišují od rostlin tím, že neprodukují chlorofyl. Zato v nich probíhá heterotrofní výživa, neboť jsou odkázání na příjem organických látek jak z rostlin, tak i z živočichů a jejich zbytkových části. Zásobní látku hub tvoří glykogen a tuk.

Houby jsou dle individuálního vývoje schopny rodozměn. To znamená, že u některých druhů probíhá střídání nepohlavního rozmnožování s pohlavním. Existují i takové houby, které se reprodukují vegetativní cestou.

Houbám se daří ve vlhkém prostředí, kde se zároveň vyskytuje hojný počet odumřelých a hnilobných substrátů. Houby rostou na různých stanovištích a to nejenom v lesích, ale i na loukách, pastvinách, rašeliništích a jiných místech, kde by to člověk vůbec nečekal. Doposud mykologové zaznamenali přes 100 tisíc druhů, na území České republiky existuje zhruba 10 tisíc.

Houby se rozdělují do dvou skupin a to na lupenité a rouškaté. Je možné je členit dle způsobu výživy na cizopasné a hniložijné houby. Po vědecké stránce se houby dělí do osmi tříd a to na buňkovky, endomycety, houby spájivé, řasovky, houby vřeckaté, houby nedokonalé, houby stopkovýtrusné a lišejníky. Každá třída pak disponuje několika zástupci.